BK Servo BK-9001HV & BK-9005 HV Servo Set
BK Servo BK-9001HV & BK-9005 HV Servo Set
BK Servo BK-9001HV & BK-9005 HV Servo Set

BK Servo BK-9001HV & BK-9005 HV Servo Set

Sale price$544.96
SKU: BKBL12BKBL14SET
Quantity:

BK Servo BK-9001HV & BK-9005HV standard size servos. This is a set of BK-9001HV cyclic servos (3 servos) and BK-9005HV tail servo (1 servo).